Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
PozbaHľadať
 
 

Uzavretie manželstva

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce, ktorá vedie matriku (matričný úrad), alebo pred orgánom registrovanej cirkvi. Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo.

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt. Pri podávaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi.

Na odôvodnenú žiadosť snúbencov, môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom (delegovaný sobáš). Po preskúmaní žiadosti matričný úrad vydá povolenie na uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu. Povolenie nie je potrebné, ak sa manželstvo uzatvára cirkevným spôsobom.

Matričný úrad po uzavretí manželstva vyhotoví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

POTREBNÉ DOKLADY:

Snúbenci (štátni občania Slovenskej republiky) predkladajú príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • žiadosť o uzavretie manželstva (vyplní matričný úrad),
 • originál rodného listu obidvoch snúbencov,
 • občianske preukazy obidvoch snúbencov,
 • rozvedení aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • ovdovelí aj úmrtný list zomretého manžela/manželky, alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej  spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem uvedených dokladov aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá potvrdenie o pobyte, ktoré je vydané príslušným úradom cudzieho štátu. Tento doklad musí byť úradne preložený slovenským súdnym tlmočníkom.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzatvretím manželstva tieto doklady:

 • originál rodného listu,
 • doklad o osobnom stave (nesmie byť starší ako šesť mesiacov),
 • doklad o pobyte,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca, 
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Všetky doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny a musia byť úradne preložené slovenským súdnym tlmočníkom.

 

Doba vybavenia: na počkanie


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Pútnicke miesto Studnička Pozba

Miestna akčná skupina Termál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka